.

Какво дава тласък на технологичното развитие на тежкотоварните автомобили в Европа?

14-10-2022

Понастоящем новите товарни автомобили, които се предлагат на европейския пазар, се разработват при отчитане на пет основни движещи технологични фактора: да спомагат за намаляване на емисиите, да предложат по-добра икономия на гориво, да предвиждат алтернативни горива и задвижвания, да бъдат устойчиви и да бъдат издръжливи.

 

Нуждата от възможно най-добра икономия на гориво и издръжливост на машините и съоръженията се обуславя както от целите за намаляване на емисиите, така и от желанието на крайния потребител за ефективност на разходите и дълъг живот на автомобила.

 

Икономия на гориво


Въпреки, че настоящите евростандарти за емисиите не определят норми за разхода на гориво или емисиите на въглероден диоксид за товарните автомобили и автобусите, те все пак изискват от производителите да подават информация за разхода на гориво на новопроизведените и продадени автомобили. Най-вероятно икономията на гориво и запазването на икономията на гориво ще бъдат в основата на следващия етап от еврозаконодателството - Евро 7, който се очаква през 2025 г.

 

В отговор на предстоящите изисквания за разхода на гориво, които се очакват при Евро 7, се очаква да нарасне търсенето на масла с нисък вискозитет, които могат да демонстрират преимущества по отношение на икономията на гориво и да осигурят високо ниво на ефективност при работа. Днес моторните масла 10W-40 и 5W-30 продължават да са норма за редица паркове от камиони, но има данни, че производителите започват да фаворизират продукти 5W-20 или дори 0W-20.

 

Издръжливост

 

Дори и при наличие на законодателни движещи механизми, клиентите все още искат да гарантират максимум издръжливост. За да се съобразят със законодателството и посрещнат тези нужди за издръжливост, производителите прилагат редица технически решения, включително нови платформи за двигатели и системи за обслужване на вторичния пазар.

 

Тези промени могат да окажат още по-голям натиск върху моторните масла и да наложат използването на нови химически съставки. Например, по-високите температури на двигателя, които изискват по-добра термостабилност, по-високите нива на рециркулация на отработените газове (EGR), които изискват по-добро задържане на общата алкалност (TBN), неутрализиране на киселините и контрол на саждите, както и системите за обслужване на вторичния пазар, изискващи масла с по-ниско съдържание на SAPS - всички те оказват влияние върху моторните масла.

 

В допълнение, някои от производителите продължават да изискват удължени интервали за смяна на маслото. Това се разглежда като начин за намаляване на общaта цена на собствеността, разходите за обезвреждане на отпадъците и намаляване на времето за престой на автомобила, но интервалите за смяна обаче са отчасти ограничени от използването на DPF филтрите за частици и опасения относно издръжливостта.

  

Алтернативни горива


Въвеждането на алтернативни горива, като биогорива, смеси от биодизел и дизелoво гориво, втечнен нефтен газ (LPG) и втечнен природен газ (LNG), ще породи нуждата от моторни масла с повишена защита от окисляване и корозия и термозащита. Тези защити ще помогнат в борбата срещу ефектите от проникване на вода, повишеното образуване на органични киселини и по-високите работни температури.

 

Дизелът и смесите от биодизел и дизелово гориво продължават да са основни горива за товарните автомобили, макар в някои региони на Европа да се предлагат и алтернативи, като синьо дизелово гориво R33 и C.A.R.E.

 

Предвижда се през следващите години да станат все по-разпространени въглеродно неутралните горива - например водород, използван в горивни клетки, двигатели с вътрешно горене, и 100 % възобновяеми електрогорива, използвани в двигатели с вътрешно горене, както и автомобили с батерии, зареждани със 100 % възобновяема електроенергия.

  

Устойчивост

 

През декември 2019 г. беше публикуван Европейският зелен пакт, в който са очертани ключовите цели в множество области, оказващи влияние върху всички отрасли в ЕС. Макар, че се очаква Зеленият пакт да еволюира във времето, целите му към момента са за подобряване на благосъстоянието на хората в региона и превръщането на Европа във въглеродно неутрална, така че да се опази естествената среда, без да се подмине нито една нация.

 

ЕС е публикувал редица насоки и директиви, имащи за цел подпомагане намаляването на емисиите в индустрията с товарни автомобили. Те ще включват новия стандарт Евро 7 за по-нататъшно минимизиране на емисиите от замърсители и максимално увеличаване на горивоефективността (планиран да бъде въведен през 2025 г.), както и други директиви или законодателни актове, които ще акцентират върху намаляване на отпадъците в процеса на производство.

 

Най-фрапиращото е, че забраната за дизеловите автомобили ще окаже пряко влияние върху технологичните платформи на моторните масла, а въвеждането на оценка на устойчивостта и жизнения цикъл на химичните съставки, използвани в моторните масла, ще промени възможностите за избор на химични вещества от производителите на масла. 

 

Директива RED II на ЕС за възобновяема енергия (Renewable Energy Directive II) ще окаже значимо въздействие върху пътнотранспортния сектор. Целта е възобновяема енергия в транспорта чрез използване на електроавтомобили и водородни и нисковъглеродни горива. RED II определя биоенергийната устойчивост с акцент върху устойчивостта на биомаса от горското стопанство, което ще помогне да се сведе до минимум въздействието на въглеродните емисии върху биоразнообразието.

 

Всяка една от тези насоки ще окаже влияние върху състава и разработването на моторни масла. Неотдавна Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) направи изявление, в което отбеляза желанието си да трансформира пътния превоз на товари в превоз с нулеви емисии, който да стане въглеродно неутрален до 2050 г. Това означава, че до 2040 г. всички продадени нови товарни автомобили трябва да бъдат въглеродно неутрални. Ясно е, че преходът трябва да започне от този момент.

 

Повечето производители вземат под внимание въглеродната неутралност при разработването на нови автомобили. За някои от тях това означава електрозадвижване с батерии, за други горивни клетки, като се обсъжда и възможността за двигатели с вътрешно горене на водород.

 

Всички индикации сочат, че двигателите с вътрешно горене имат бъдеще, но само ако са въглеродно неутрални. Това означава те да бъдат напълвани със синтетични електрогорива, водород или горива на основата на хидроочистени растителни масла.

 

За да научите повече за продуктите на Texaco, предлагани в България,  посетете: www.prista-oil.com


За допълнителна информация относно Директивата за възобновяемата енергия и еврозаконодателството посетете: ec.europa.eu/info или www.acea.auto.

 

Тази статия е написана от технолози на Шеврон в сътрудничество с експерти от индустрията и световни лидери в мисленето.

назад