.

 

Декларация за политика на корпоративната устойчивост

на Приста Ойл Холдинг АД

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ,

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ И СОБСТВЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЗСМ КЪМ ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД,

 

Ръководството на Приста Ойл Холдинг АД  осъзнава своята отговорност да прилага политиките, произтичащите ангажименти и отговорности за осъществяване на дейности с цел осигуряване на устойчиво развитие на дружеството, повишаване на благосъстоянието и качеството на живот на работещите и намаляване на екологичното въздействия от дейността си.

Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на потребностите на обществото, без да ограничава възможностите на следващите поколения да посрещнат и реализират своите потребности. Хората са в центъра за постигане на устойчиво развитие и те са движещия фактор, защото правото на здрав и продуктивен живот в хармония с природата зависи от тях самите. Устойчивостта засяга всички нива на обществено развитие – местно, регионално, национално и глобално.

 

Обхват на политиката

Настоящата политика се прилага при изпълнение на трите основни стълба на устойчивостта, които следва да бъдат развивани паралелно чрез прилагане на стандарти и практики свързани с  екологично (Е), социално(S) и корпоративно (G) управление. 

Екологичната устойчивост се свързва с опазването на природата и околната среда като израз на стратегическа грижа за бъдните човешки поколения. Тя обхваща управление на въздействията върху околната среда и природни ресурси ( вода, почва, въздух, енергийни ресурси, суровини), намаляване на отпадъците след потребление на продуктите, превенцията  на резки климатични промени, грижата за запазването на културните и природните области в първоначалния им вид, както и цялостното щадящо отношение към заобикалящата ни природна среда.

Социалната устойчивост е аспектът, чрез който развитието на обществото се разглежда като подход, който създава развитие на човешкия капитал и  участие на всеки служител, потребител и обществото. Тя обхваща спазване на човешките права, инвестиция в човешкия ресурс (обучения), осигуряване на достойни условия на труд, гарантиране на социална сигурност, предприемане на практически действия за осигуряване на равен шанс, социалната справедливост, справедливо разпределение на приходите,  равнопоставеност.

 

Корпоративната устойчивост се свързва с опосредстващия характер на икономическите отношения в съвременните общества. От особено значение тук са политиките и практиките за конфликт на интереси, бизнес поведение, корупция, етичен кодекс, механизми за подаване на оплаквания, управленска структура и ефективност на ръководните органи. Ангажиране и контрол на веригата за доставки, включваща защита от ограбването на икономическите ресурси, заетостта, социалната сигурност, международната икономическа стабилност.

 

Принципи на дружеството в областта на корпоративна социална отговорност и устойчивото развитие са:

 • Спазване на националното законодателство и международни споразумения
 • Спазване на правата на човека, забрана на дискриминация
 • Равнопоставеност  между половете и сексуална ориентация
 • Отговорно отношение към околната среда
 • Създаване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Развитие на човешкия потенциал
 • Откритост и прозрачност
 • Етично поведение и нулева толерантност към корупция
 • Дружеството Ежедневно  работим в няколко направления, за постигане на нашите цели за устойчиво развитие:

 

Целите на дружеството в областта на корпоративна социална отговорност и устойчивото развитие са:

 • Оценка на жизнения цикъл
 • Изготвяне на доклад за устойчивост
 • Намаляването на влиянието на производствените процеси  върху околната среда
 • Намаляване на емисиите на парникови газове
 • Намаляване на използването на вода и загубите на вода
 • Контрол на отпадъците
 • Разработване на биоразложими продукти и тяхното сертифициране
 • Осигуряване на проследимост по веригата на доставки и изпълнители
 • Подкрепа и участие в благотворителни инициативи с местно въздействие

Политиката на дружеството е съгласувана и действа паралелно с други нормативни и ръководни документи в  дружеството и прилаганата интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда. Към момента завода е сертифициран по стандартите ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 и AQAP 2110.

 

Изтегли PDF