.

Проект: BG05M9OP001-1.022-0040-C01
„Инвестиране в обучения за служителите на Приста Ойл – конкурентна бизнес стратегия”

Главната цел на проекта е повишаване възможностите за учение през целия живот за всички възрастови групи, с оглед на осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, чрез включването им в обучения.
Специфична цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост в Приста Ойл Холдинг ЕАД, чрез включване на служителите в специфични за работните места обучения.

 

Обща стойност: 502 103.79 лв., от които

298 751.76 лв. европейско и 

52 720.90 лв. национално съфинансиране.

Управляващ орган: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Бенефициент: ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД

Начало: 16.04.2018 г.
Край: 16.04.2019 г.

www.esf.bg
www.eufunds.bg

 

 

Процедура за „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител за доставка.
Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирана система за студено смесване на смазочни масла и система за автоматично дозиране на компоненти за смазочни масла”
, във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-1.001-0323 „Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла, в мобилен и стационарен вариант” с бенефициент „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД.
 
Документите могат да се изтеглят от тук

 

 

Документ за прекратяването:

Решение  1/31.07.2017 г.
За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител
Решението може да се изтегли от тук
 

21.07.2017

Процедура за „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител за доставка.
Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирана система за студено смесване на смазочни масла и система за автоматично дозиране на компоненти за смазочни масла”, във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-1.001-0323 „Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла, в мобилен и стационарен вариант” с бенефициент „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД.
 
Документите могат да се изтеглят от тук

 

 

„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0323-C01 и изпълнява проект “Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла, в мобилен и стационарен вариант”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към повишаване на ефективността, конкурентоспособността и иновационния капацитет на ПРИСТА ОЙЛ, чрез внедряване в производството на нов иновативен процес и създаване на потенциал за последваща успешна пазарна реализация на произведените чрез него продукти.

В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Разширяването на производствения капацитет и подобреното качеството на произвежданите от дружеството смазочни масла ще доведат до постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на дружеството изразяващи се в увеличаване на приходите от продажби и подобряване на пазарните позиции, както на националния, така и на международните пазари.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 2 410 000.00 лв., от които 1 024 250.00 лв. европейско и 180 750.00 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 18.07.2018 г.