.

akreditacia.21.06.2022

Изпитвателна Лаборатория за Нефтопродукти е обособена като независимо и самостоятелно структурно звено в рамките на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД.

Модерната Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти е разположена на територията на Завода за смазочни масла в гр. Русе в помещения с работна  площ от 1000 м2 и притежава най-нови и съвременни изпитвателни, контролни и  измервателни технически средства, с които се изпитват продукти съгласно различни стандартизирани методи- БДС, БДС ISO, ASTM и други. Лабораторията е създадена през 1996г. От 2003г. Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

Към настоящия момент ИЛН е акредитирана за изпитване и вземане на проби/извадки на  смазочни масла в широка гама от вискозитетни класове и експлоатационни нива- маслени базови компоненти, смазочни масла AN, редукторни масла, турбинни масла, хидравлични масла, масла за компресори, трансмисионни масла, моторни масла, трансформаторни масла, авиационни масла, смазочно охлаждащи течности, спирачни течности и течности охлаждащи нискозамръзващи.

Изпитвателната лаборатория  за нефтопродукти  към „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД  извършва услуги съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, като гарантира компетентното и професионално извършване на  изпитванията и вземането на проби/извадки за дейностите, част от декларирания й обхват на акредитация.

Една добра оценка на персонала на ИЛН е тяхното отлично ежегодно представяне  в междулабораторни програми за сравнение и изпитване за пригодност, организирани от   АSTM- Interlaboratory Crosschecк Programs; SGS IIS- The Netherlands- Interlaboratory Studies  и програми, организирани от компанията Chevron, от български организатори и други.

Лабораторията участва в разработването на нови продукти и извършва мониторинг на масла в експлоатация.

Персоналът на Лабораторията представлява „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД като организационен  член на ASTM (Американски стандартизационен институт), БИС (Български институт за стандартизация) и ТК 67, Съюз на метролозите в България и други организации.