.

ПРИСТА ОЙЛ ГРУП - ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

26-10-2016

Приключи успешно сделката по обратното изкупуване от мажоритарните акционери Пламен и Атанас Бобокови на 30 % дял от капитала в Приста Ойл Груп, който беше придобит от инвестиционно дружество на ADM Capital и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) през април 2012 година.

Транзакционната структура включва рефинансирането на акционерен дълг, както и остатъка от инвестиционния кредит, предоставен за бизнес развитие и внедряване на технологични решения за подобряване на бизнес процесите на Приста Ойл, предоставен от ЕБВР. За целта е използвано финансиране от УниКредит Булбанк в размер до 50  млн евро, в резултат на което мажоритарните акционери Пламен и Атанас Бобокови възстановяват напълно контрола и управлението в Приста Ойл Груп, без миноритарно участие на фондове за дялови участия и/или други финансови (или стратегически) партньори.

През изминалите четири години на партниране и сътрудничество с фонда за дялови инвестиции ADM Capital и ЕБВР, Приста Ойл и оперативните дружества от групата преминаха през съществено реорганизиране на бизнес моделиране и целеполагане, вземане на решения в мултикорпоративна среда, оптимизиране на баланса чрез активно управление на оборотния капитал и, респективно, намаляване на краткосрочния дълг като първа стъпка към здравословен растеж и разпореждане с неоперативни (които не са част от основния бизнес) активи. Същевременно, като част от транзакционната структура през 2012 година, ADM Capital и ЕБВР предоставиха и капитал, с който се направиха важни придобивания за осъществяване и разрастване на dual brand стратегията на масления бизнес на Приста Ойл.

Реорганизирането на бизнес моделирането и целеполагането стана възможно благодарение на привлечения експертен финансов екип начело с груповия финансов директор, както и на внедрените бизнес решения, базирани на информационни технологии за внедряване на интегрирана ERP система за управление на ресурсите, оптимизиране на бизнес процесите и уеднаквяване на бизнес номенклатурите; внедряване на CRM (система за управление на връзките с клиента) осигурява навременна информация за нашите клиенти по отношение на цени, поръчки, вземания и просрочия.

В резултат на подобрената корпоративна и бизнес среда, в компаниите от групата Приста Ойл се постигна последващо оптимизиране на активите, в следствие на което Приста Ойл се раздели с терминала за базови масла в Украйна, а година по-късно продаде мажоритарния дял в унгарското предприятие Богдани Петрол, произвеждащо емулсии и вазелини, на мениджърския екип на унгарското дружество.

 

В изпълнение на стратегията си за развитие и с предоставения капитал от ADM Capital и ЕБВР, Приста Ойл направи две съществени придобивания, като закупи дяловете на Шеврон в дружествата Chevron Czech и Chevron Romania в пакетна сделка през 2013 година, която включи дистрибуторски права за реализация на продуктите от бранд Texaco в 14 държави от Централна и Източна Европа, Украйна, Турция и Централна Азия, както и права за лицензионно производство и реализация за същите тези 14 държави за определени продукти от бранд Теxaco. Премиум Лубрикънтс СА (бивше Chevron Romania) и Уз-Приста (бивше Uz-Texaco, придобито от Приста Ойл през 2011 година) са водещи дружества в групата от компании, ангажирани в масления бизнес, както по обем продажби, така и по реализирана печалба.

Към настоящия момент компаниите от масления бизнес на Приста Ойл се стремят към органичен растеж на териториите, в които оперират, като допълнителен акцент е реализацията на обеми на т.нар. експортни пазари, където Приста Ойл не присъства със свои структури, а извършва периодични доставки по поръчки и заявки на клиентите си, като се ориентира към обеми от продажби в размер на 80-90 млн евро и EBITDA в размер на 8-10 млн евро.

Продължават своето устойчивото развитие и компаниите от групата на Монбат АД. Те осъществяват   дейността си в две основни направления – производство и продажба на стартерни и стационарни акумулаторни батерии  и производство и рециклиране на  олово. Дружествата успешно реализираха инвестиционната програма за увеличаване капацитета на производство на акумулаторни  батерии, както и за  рециклиращите мощности.                                                                                                                                                      

Компаниите от икономическата група на Монбат остават трайно експортно ориентирани, като 87 % от продажбите на консолидирана база се реализират в чужбина чрез отлично функционираща дистрибуторска мрежа в над 54 страни от Европа, Азия и Африка. Изпълнението на инвестиционната програма спомогна за постигане на устойчив ръст на продажбите – средно 9 % годишно и EBITDA маржове от порядъка на 20 %, при средни за индустрията от 11 %.                                                                                                                                                 

Монбат ще продължи с развитие на инвестиционната си програма, насочена не само към увеличаване на капацитета на производството и неговата ефективност, но и в областта на новите технологии за производство на нов тип стартерни батерии.

назад