.

Prista Trafo A HOSIO

Описание и Приложение

Prista® Trafo A HOSIO e минерално трансформаторно масло с повишена окислителна стабилност и по-ниско съдържание на сяра, което се произвежда от дълбоко рафинирана фракция от нафтенов тип нефт и антиокислителна добавка от фенолен тип и се използва като изолираща и топлоотвеждаща среда в трансформатори, превключватели и други електрически съоръжения, изискващи масла със специално предназначение. 

Предимства

   •   Отлична топлопроводност и висока електроизолационна способност 
   •   Ниско съдържание на сяра 
   •   Изключително висока окислителна способност
   •   Отлични нискотемпературни свойства 
   •   Отлични диелекрични свойства