.

Prista Synthilin 5

Описание и Приложение

Prista® Synthilin 5 представлява напълно синтетичен концентрат на основа полигликоли, синтетични киселини и други антикорозионни добавки. Продукта съдържа борна киселина и амини и не съдържа млечна киселина.
Водосмесимата смазочно-охлаждаща течност Prista® Synthilin 5 e подходяща за обработка на стомана и чугун, като образува прозрачни разтвори и осигурява отлична защита от корозия, износване и бактериално заразяване. Препоръчват се следните концентрации:
- Шлифоване на стомана: 4-5%
- Шлифоване на чугун: 5-6%

Предимства

   •   съвместим с вода със широк диапазон на твърдост до 60ºdH (1080 ppm)
   •   осигурява превъзходно охлаждане на режещите инструменти и детергентност
   •   образува прозрачен разтвор, което позволява отлична видимост на обработваните детайли
   •   минимално пенообразуване
   •   сигурна антикорозионна защита на черни метали
   •   дълъг експлоатационен период
   •   много добра филтруемост
   •   защита от бактерии и фунги